Innlevelse i en bibeltekst

Se – hør – smak – kjenn – oppdag – undre
Kom, se hva Gud kan utrette! Legg fra deg det du holder på med, og kom. Se hva Gud gjør, hør fortellinger om hans gjerninger. Kjenn duften av hans nærvær. Oppdag hva Guds historie kan vise deg i ditt liv. Undre deg over alle detaljene, over det store bildet.

Innlevelse er en av mange ting som kan være til hjelp for å dykke ned i bibeltekster, erfare at Gud levendegjør teksten og gir en fornyet forståelse – aktuell og virksom inn i ditt liv.
Innlevelse ved hjelp av sanser og fantasi er noe Ignatius av Loyola, stifteren av Jesuit-ordenen, benyttet seg av på 1500-tallet. Dette var ikke noe Ignatius fant på, men som allerede lå i den kristne tradisjonen. Ignatius utformet blandt annet et retreat-opplegg hvor denne meditasjonsformen er sentral. Hans ønske var at mennesker skulle bli bedre etterfølgere av Jesus, fri seg mer fra verdens påvirkning, bli bedre istand til å følge Jesu ledelse og å komme til en dyp erkjennelse av at Jesus er alt de trenger.

Innlevelse i en tekst handler kort fortalt om å ta ibruk din fantasi og dine sanser som et ledd i å leve deg inn i handlingen, la handlingen og budskapet bli levendegjort for deg og å forsterke opplevelsen. Noen har lett for å høre ting som blir sagt, mens andre kjenner lukter eller ser for seg mennesker. Andre har vanskeligheter med å se for seg hendelser, eller leve seg inn i historien på denne måten.
Vær tålmodig, tekster om Jesu handlinger er det mye å lære av selv om du ikke opplever å se for deg mye av det som skjer. Jesus kan fortsatt vise deg noe i ditt hjerte eller ditt sinn. Bruk gjerne en lydbok hvis du foretrekker det.
Det vil være mye å lære av hva du spesielt legger merke til i teksten. Noe som i første omgang ser ut til å være en enkel bemerkning, kan vise seg ha en dypere mening som taler rett inn i ditt liv. Det kan være at du kjente deg igjen i en bestemt person, fornemmet en spesiell følelse eller helt uforklarlig stoppet opp ved noe. Av og til kan det være nyttig å notere seg hva som skjer, og så be mer over dette.
Denne formen for bibelmeditasjon åpner for fruktbare selvrefleksjoner. Refleksjon og tilbakeblikk var også sentralt for Ignatius av Loyola. Ta med deg dine erfaringer inn i din bønn, og se hva du skal bygge videre på, og hva du skal la ligge. Snakk gjerne med noen om dine erfaringer hvis det føles riktig. Er du i en gruppe, er det ofte fruktbart å dele med de andre hva dere stoppet opp ved, hva dere undret dere over. Erfaringen viser at det er best om det som deles ikke bli kommentert eller diskutert. Dette er ikke stedet for teologiske spissfindigheter eller å ”brife” med erhvervet tolknings-informasjon. Dette er stedet for å dele hva Gud gjør med den enkelte igjennom teksten.

”Jo mer vår sjel befinner seg alene og i avsondrethet, desto mer blir den istand til å nærme seg sin Skaper og Herre, og komme til ham. Og jo mer den slik binder seg til ham, desto mer innretter den seg på å motta nåde og gaver av hans guddommelige og høyeste godhet.”
Ignatius av Loyola.

Praksis »

Steg 1: Forberedelse
Forbered deg på å være med Gud denne tiden.
Si til deg selv at ingenting annet enn dialogen med Gud skal oppta din oppmerksomhet.

Søk å bli stille og fall til ro. Slapp av og åpne deg for Gud.
Bli var på Jesu nærvær.
Be gjerne om Guds ledelse,
og prøv å legg tilside egne forventninger.
Guds ord er levende og kraftig,
vær åpen for at Den Hellige Ånd
taler til deg gjennom bibelteksten.

Steg 2: Lesning
Les bibelteksten langsomt og oppmerksomt.
Les flere ganger.
Les gjerne høyt for deg selv.
Legg merke til gangen i handlingen.
Lær deg gjerne noe utenat.

Steg 3: Stillhet og innlevelse
Gå nå dypere inn i teksten.
Lev deg inn i teksten.
Se
Se for deg omgivelsene og naturen.
Se for deg menneskene som er der.
Se Jesus (hvis du har valgt en tekst hvor Jesus er tilstede).
Hør
Hør lydene i omgivelsene, i naturen.
Lytt til ordene som sies.
Lev deg inn i stemningen som er der.
Er det noen i teksten du vil identifisere deg med?
Legg merke til hva som berører deg,
noter gjerne ned.

Steg 4: Bønn
Vit at Jesus står rett ved siden av deg.
Han omgir deg og lytter til hva du sier.
Snakk med Jesus om det bibelteksten har vist deg.
Forbli i bevisstheten om at du er i Kristus,
og Kristus er i deg.
Be om at Ånden levendegjør Kristus for deg.
Gud kan i sin nåde gi deg del i en opplevelse av
innsikt, erkjennelse og klarsyn.

Steg 4: Tilbakeblikk
Erfarte du Gud?
Er det noe du vil ta med deg videre? Har du erfart noe nytt, sett noe nytt ved deg selv eller Gud? Var det et spesielt sted du opplevde Gud sa deg noe?
Be Gud beskytte deg, og det du har fått slik at det faller i god jord, blir værende og gjenstand for å bære frukt.